Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden crea-it.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Crea-it, gevestigd in de Geerdegemstraat 58, 2800 Mechelen. Ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0508.960.681. Bereikbaar voor alle informatie betreffende deze algemene voorwaarden via gsm-nummer: 0479/70.89.52 of per e-mail: info@crea-it.be – Website: www.crea-it.be

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten met Crea-it, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling, of het ondertekenen voor akkoord van een offerte / contract erkent de klant deze algemene voorwaarden van Crea-it te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur is gegeven wordt aan een afwijking van de voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze tellen.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud, en zijn zonder verplichtingen vanwege Crea-it. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, welke in theorie 30 kalenderdagen na opmaak ervan bedraagt. De offertes en prijsopgaven dienen steeds schriftelijk of digitaal (per e-mail) bevestigd te worden door de klant. Offertes of prijsopgaven uit het verleden ontlenen op geen enkele manier rechten voor opdrachten in de toekomst.

Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten die niet vermeld staan in de offerte, worden uitgevoerd aan het basis-uurtarief van € 50,00/uur. Hetzij anders afgesproken wordt met de klant.

2.2 Crea-it behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na de aanvaarding ervan nieuwe informatie wordt medegedeeld die de uitvoering van de opdracht onaanvaardbaar maakt voor Crea-it. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • wanneer de opdracht illegaal blijkt te zijn, in welke vorm dan ook (illegale content, oid)
  • wanneer de opdracht lasterlijk of onzedelijk blijkt te zijn

In elk van bovenstaande gevallen kan Crea-it ook NA het tot stand komen van een overeenkomst deze met onmiddellijke ingang en zonder verdere uitleg verbreken. In bepaalde gevallen zal er door Crea-it zelfs overgegaan worden tot het melden van deze praktijken aan de bevoegde instanties.

Artikel 3 – Contracten

3.1 Crea-it biedt op maat gemaakte contracten aan, deze kunnen dus verschillen per klant betreft inhoud en prijs. Zo zijn er de eenmalige aankoop contracten voor bijvoorbeeld de aankoop van een website, logo, flyer, affiche, enz… Anderzijds zijn er ook de jaarlijkse onderhoudscontracten die worden aangeboden. Afhankelijk van het door u gekozen contract kan deze algemene voorwaarden dus licht verschil vertonen.

Bij een eenmalig aankoopcontract is er geen opzegtermijn, aangezien dit slechts een contract voor een eenmalige opdracht / aankoop betreft.

Bij onderhoudscontracten gelden er andere regels. Deze zijn uitsluitend schriftelijk en aangetekend opzegbaar door de klant, en dit ten laatste 3 maanden voor het einde van het contract. Indien er 3 maanden voor het einde van het contract geen opzeg gebeurt is wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd, voor dezelfde periode van het voorgaande contract. Contracten kunnen worden afgesloten voor 1 jaar of 5 jaar.

3.2 Crea-it behoudt zich het recht een contract / overeenkomst van eender welke aard van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is, bijvoorbeeld:

  • faillissement,
  • gerechtelijk akkoord
  • kennelijk onvermogen
  • achterstallige betalingen bij Crea-it of derden (bij niet betaling wordt er door Crea-it min. 1 x een aangetekend schrijven gestuurd ten namen van de klant, indien hierna echter betaling uitblijft wordt de samenwerking onmiddellijk stopgezet)

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Crea-it besteedt steeds de nodige zorg aan de uitvoering van een aan haar toevertrouwde opdracht. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn dus niet bindend voor Crea-it, tenzij anders overeengekomen wordt tussen beide partijen. Vertragingen van de uitvoering kunnen in geen geval leiden tot een schadevergoeding, boete, prijsvermindering, ontbinding van het contract / overeenkomst of weigering van de uitgevoerde opdracht.

4.2 De klant bezorgt Crea-it steeds in elk stadium van de overeenkomst tijdig alle gegevens en materialen die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht (persoonsgegevens, contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, enz…). Indien deze niet tijdig worden afgeleverd door de klant, en Crea-it dus niet tijdig het eindproduct kan afleveren heeft Crea-it het recht de overeenkomst op te schorten of de leveringstermijn te verlengen. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze vertraging kunnen extra gefactureerd worden aan de klant.

4.3 Na het schriftelijk ondertekenen van de offerte voor akkoord en aan de betalingsvoorwaarden voldaan te hebben zal Crea-it overgaan tot het ontwerpen van een voorontwerp. Dit voorontwerp zit in de offerte prijs inbegrepen. Na het ontvangen van het voorontwerp heeft de klant 10 werkdagen tijd om zijn mening te geven en eventuele opmerkingen te melden. Na verloop van deze 10 dagen beschouwt Crea-it het ontwerp als definitief. Indien er alsnog opmerkingen volgen voor correcties of toevoegingen zullen deze extra in rekening gebracht worden aan het standaard uurtarief € 50,00/uur.

4.4 Indien de klant een ontwerp definitief weigert, behoudt Crea-it zich het recht voor om de geleverde prestaties in rekening te brengen en deze alsnog te factureren aan de klant.

4.5 Crea-it behoudt zich tevens het recht om een overeenkomst te ontbinden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling indien er aan de eerder vermelde voorwaarden – zie punt 3.2 niet voldaan wordt door de klant

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 De prijs die gehanteerd wordt is de vooraf vermelde prijs in de offerte of bestelbon. Alsook betalingswijze zal in deze offerte of contract vermeld worden. Kortingen die gegeven worden door Crea-it zijn enkel bepalend voor het op dat moment ondertekende contract / overeenkomst, eventuele verlengingen die hierop volgen kunnen zonder deze kortingen verrekend worden. Echter wordt deze prijs reeds vermeld in het contract en zal deze niet aangepast worden tijdens de actuele looptijd hiervan. Crea-it behoudt zichzelf het recht om prijswijzigingen door te voeren voor nieuwe contracten, of verlengingen, en dit na elk verloop van het actuele contract.

5.2 De betaling gebeurt steeds in twee delen. Deel één betreft een voorschot op de totaalprijs van de offerte, dit voorschot bedraagt 20% van de totaalprijs. Vervolgens zal na aflevering van de betreffende dienst / product een factuur opgemaakt en opgestuurd worden.

Na ontvangst van dit factuur geldt er een betalingstermijn van 14 kalenderdagen voor het betalen van het totale factuurbedrag – het reeds betaalde voorschot.

5.3 Elk factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig vereffend is op de vervaldag, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk 10% van het verschuldigde bedrag, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bij elke niet of niet tijdige betaling zal u van Crea-it een nieuwe factuur ontvangen met de toegevoegde schadevergoeding, deze zal u steeds aangetekend bezorgt worden. Indien blijkt dat dit aangetekend schrijven ontvangen werd NA dat u de betaling uitvoerde en u dit ook daadwerkelijk kan bewijzen zal Crea-it deze schadevergoeding laten vervallen. In alle andere gevallen is dit het nieuwe verschuldigde bedrag. Indien er NA 3 aangetekende schrijven nog niet overgegaan is tot een betaling zal Crea-it altijd overgaan tot het nemen van gerechtelijke stappen, waarvan tevens alle kosten verhaalt zullen worden op de wanbetaler.

Betwistingen van facturen dienen binnen de 10 werkdagen plaats te vinden, tevens dienen deze steeds aangetekend te gebeuren. Betwistingen op eender welke andere manier zullen dan ook niet aanvaard worden door Crea-it.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Crea-it een opdracht niet of niet tijdig kan uitvoeren omwille van overmacht, waaronder bijvoorbeeld begrepen wordt: ongevallen, brand, overstromingen, stakingen, lock-outs, opstanden, ziekte, overheidsmaatregelen, vertragingen bij leveranciers of derden, faillissement van de klant, storingen in de dienstverlening van de internetproviders of elektriciteitsmaatschappij, vervoersproblemen, gezinssituaties, wettelijk opgelegde verplichtingen (bijwonen van een jury op gerechtelijk bevel, bijwonen van verkiezingen), enz… heeft Crea-it het recht om de overeenkomst eenzijdig aan te passen, en de levertermijn te verlengen met minimum de duur van de overmacht zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2 Indien de klant zelf te maken heeft met overmacht zoals bijvoorbeeld bovenaan vermeld of met bijvoorbeeld een sterfgeval van de klant of een naaste familielid kan ook de klant verzoeken de opdracht tijdelijk of geheel op te schorten, of de aflevertermijn te verlengen. Alsook kan in dit geval een eenmalig betalingsuitstel gegeven worden van één maand. Er dient in dit geval wel het nodige bewijs geleverd te worden door de klant. Indien de klant een gehele opschorting vraagt van de overeenkomst behoudt Crea-it zich wel het recht om de reeds gepresteerde werken te factureren, welke evenals voldoen dienen te worden volgens de officiële betalingsvoorwaarden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten of opmerkingen in verband met geleverde producten / diensten alsook betwistingen betreffende de factuur moeten binnen de 10 werkdagen NA de ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend gemeld worden. Het ontvangst van deze klacht / betwisting ontslaat de klant in geen geval van de betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van dit aangetekend schrijven door Crea-it kan door klant in geen geval worden beschouwd als een teken dat Crea-it deze klacht tijdig of terecht acht.

Crea-it neemt in elk geval elke klacht of betwisting ernstig en zal hiervoor altijd in eerste instantie contact opnemen met de klant om op deze manier tot een gezamenlijk akkoord te komen. Crea-it kan hier bijvoorbeeld een voorstel doen om alsnog de gebreken te herstellen conform met de opdracht, of hier een schadevergoeding voor te betalen. Indien dit echter niet lukt om samen tot een akkoord te komen waar beide partijen vrede mee nemen dan zal er dienen te worden over gegaan tot gerechtelijke procedure.

7.2 De schadevergoeding waartoe Crea-it op basis van de overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak of aard van de vordering is, zal maximaal 15% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op deze schadevergoeding dient deze de gebreken en zijn geleden schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem in geen geval toegestaan in afwachting van deze ingebrekestelling om openstaande facturen in te houden.  Bovendien is Crea-it enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Crea-it toerekenbare tekortkoming. In geen enkel geval kan Crea-it aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst.

7.3 Indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst kan Crea-it bepaalde opdrachten of werkzaamheden laten verrichten door derden. Crea-it kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden door schade die aangericht wordt door deze derden. Deze schade zal verhaald dienen te worden op de betreffende derden, welke in hun algemene voorwaarden zullen terug gevonden worden.

Artikel 8 – Gebruiksrechten en intellectuele eigendom

8.1 Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud die afgeleverd worden door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

8.2 Alle onderdelen die door Crea-it zijn gecreëerd, zijn eigendom van Crea-it. Dit betreft het ontwerp, de achterliggende code, afbeeldingen of video’s die NIET door de klant aangeleverd zijn en dus door Crea-it gemaakt of bewerkt zijn, ontworpen logo’s, door Crea-it geschreven teksten.

8.3 Crea-it zal steeds de domeinnaam en de hosting aanmaken op zijn eigen naam, ook deze blijft dus eigendom van Crea-it. Tenzij het betreft een eenmalige aankoop van een website, waarbij verder geen contract voor onderhoud wordt afgesloten, in dit geval kan tegen een vooraf afgesproken – en in het contract medegedeelde – prijs de domeinnaam op naam van de klant gezet worden.

8.4 De klant kan enkel gebruiksrechten of eigendomsrechten bekomen indien hij aan alle betalingsverplichtingen voldaan heeft. Wanneer de klant zijn samenwerking met Crea-it wenst stop te zetten (op eerder vermelde manieren), dan heeft de klant alsnog de mogelijkheid om deze eigendomsrechten van alle eerder vernoemde zaken, alsook van de domeinnaam af te kopen van Crea-it. Deze prijs zal € 300,00 bedragen (excl. BTW). Na het betalen van dit bedrag zal Crea-it alle benodigde zaken bezorgen aan de klant. Hetzij per e-mail, hetzij per post.

8.5 Crea-it behoudt zichzelf het recht om geleverde producten zoals websites, flyers, logo’s, enz… te gebruiken voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

9.1 Uiteraard hecht Crea-it het grootste belang voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring kan u ook nalezen op deze website via volgende link:

www.crea-it.be/privacyverklaring

Artikel 10 – Varia en slotbepaling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Crea-it van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze verkoopovereenkomst doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.

10.2 Crea-it behoudt zichzelf het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijden aan te passen. Deze aanpassingen zullen aan de bestaande klanten steeds per e-mail worden medegedeeld, in deze e-mail krijgt u als klant de kans op deze aanpassingen te aanvaarden of te weigeren. Indien u niet akkoord kan gaan met de gedane aanpassingen zal Crea-it contact met u op nemen om de verdere samenwerking te evalueren. We zullen hierin trachten elkaar zo goed mogelijk tegemoet te komen zodat onze samenwerking zonder problemen verder kan gaan. Indien we niet tot een onderlinge overeenkomst komen kan de overeenkomst tussen beide partijen stop gezet worden, zonder enige van bovenstaande genoemde gevolgen. Dit gebeurt enkel in overleg, en wordt bevestigd op papier, en ondertekend door beide partijen.

Laatst aangepast: 30/08/2017.

10.3 In de relatie tussen Crea-it en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Crea-it worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. Onverminderd het recht voor Crea-it om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Voor verdere vragen die betrekking hebben tot deze algemene voorwaarden kan u mij altijd contacteren:

Gunther Lantsoght (eigenaar Crea-it)
0479/70.89.52
info@crea-it.be